Reklam Alanı

İNGİLİZCEDE TÜM BAĞLAÇLAR VE EDATLAR TEK DERSTE BURADA

İNGİLİZCEDE TÜM BAĞLAÇLAR VE EDATLAR TEK DERSTE BURADA

When: -dığı zaman While: -ken As: -ken After: -den sonra Before: -den önce Until: -e kadar By the time: -dığında Once: hele bir, -dığında, -den sonra Now that: madem ki, -dığına göre Since: -den beri During: boyunca Koşul Bağlaçları If: eğer, -se, -sa Unless: -medikçe, -mezse Providing: eğer, şartıyle As long as: eğer, müddetçe So long as: eğer, müddetçe On condition that: Şartıyle Suppoze: Farzet ki Supposing: Düşünüldüğünde Even if: -sa bile Only if: Ancak, eğer, -sa If only: Keşke Otherwise: Yoksa In case: Bu durumda Neden-Sonuç Bağlaçları Because: Çünkü As: Çünkü, -den dolayı Because of: -den dolayı Therefore: Bu yüzden Thus: Bu yüzden So: Dolayısıyla As a result: Sonuç olarak For: Çünkü Zıtlık Bağlaçları Altough: -e rağmen Trough: -e rağmen While: İken However: Ancak Yet: Ancak Conversely: Aksine In contrast to: -in aksine Unlike: -in aksine Aynı Fikri Sürdürme Bağlaçları Moreover: Dahası Further more: Dahası What is more: Dahası As wel as: -e ilave olarak Also: Ayrıca Paralel Fikri Sürdürme Bağlaçları Neither..nor: ne..ne de Either..or: ya, ya da..ne, ne de Both..and: hem..hem de Tüm İngilizce dil sınavlarında bağlaçlar çıkmakta, İngilizce bağlaçlar tablosu ile ilgili yeterli bilgiye sahip olanlar sınavda daha başarılı olmaktadır. İngilizce öğrenirken uygulanan yöntem ne olursa olsun bağlaçlara özel olarak dikkatle çalışmak gerekir. Online İngilizce eğitimlerde bağlaçlarla ilgili son derece etkili öğrenme yöntemleri uygulanmakta ve kursiyerler bağlaçları çok daha kolay ezberlemektedir. Kullanım yerleri ile ilgili cümleler, karşılıklı konuşmalar ve testlerle bilgiler pekiştirilmektedir.